Dz.U. 1997 Nr 111 poz. 724

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
– znowelizowana
Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1.
1. Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą.
Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę.
2. W sprawach nieuregulowanych w ustawie do zwierząt stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rzeczy.
3. Organy administracji publicznej podejmują działania […]